Myrmoteras jaitrongi frontal
Myrmoteras jaitrongi frontal

Courtesy of Seiki Yamane

Click on the picture to enlarge it!

Copyright 2014 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set