Cryptopone subterranea lateral
Cryptopone subterranea lateral

Courtesy of Bharti & Wachkoo

Copyright 2013 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set