Polyrhachis xiphias frontal
Polyrhachis xiphias frontal

Courtesy of Rudolf J. Kohout

Copyright 2013 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set