Pristomyrmex levigatus frontal
Pristomyrmex levigatus frontal

Courtesy of NHMW

Copyright 2009 Martin Pfeiffer & NHMW [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set