Dolichoderus laotius Santschi, 1920 lateral
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 lateral
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 dorsal
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 dorsal
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 label
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 label
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 frontal
Dolichoderus laotius Santschi, 1920 frontal
Courtesy of Seiki Yamane