Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 lateral
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 lateral
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 dorsal
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 dorsal
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 label
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 label
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 frontal
Cladomyrma sirindhornae Jaitrong et al., 2013 frontal
Courtesy of Seiki Yamane