Pheidole plagiaria Smith, 1860 lateral
Pheidole plagiaria Smith, 1860 lateral
Pheidole plagiaria Smith, 1860 dorsal
Pheidole plagiaria Smith, 1860 dorsal
Pheidole plagiaria Smith, 1860 label
Pheidole plagiaria Smith, 1860 label
Pheidole plagiaria Smith, 1860 frontal
Pheidole plagiaria Smith, 1860 frontal
Courtesy of ZSBUW