Aphaenogaster sp  lateral
Aphaenogaster sp lateral
Aphaenogaster sp  dorsal
Aphaenogaster sp dorsal
Aphaenogaster sp  label
Aphaenogaster sp label
Aphaenogaster sp  frontal
Aphaenogaster sp frontal
Courtesy of ABNC