Myrmicaria carinata Smith, 1857 lateral
Myrmicaria carinata Smith, 1857 lateral
Myrmicaria carinata Smith, 1857 dorsal
Myrmicaria carinata Smith, 1857 dorsal
Myrmicaria carinata Smith, 1857 label
Myrmicaria carinata Smith, 1857 label
Myrmicaria carinata Smith, 1857 frontal
Myrmicaria carinata Smith, 1857 frontal
Courtesy of ZSBUW