Monomorium perplexum Radchenko, 1997 lateral
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 lateral
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 dorsal
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 dorsal
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 label
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 label
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 frontal
Monomorium perplexum Radchenko, 1997 frontal
Courtesy of Omid Paknia