Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 lateral
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 lateral
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 dorsal
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 dorsal
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 label
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 label
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 frontal
Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 frontal
Courtesy of NHMW