Technomyrmex tatius Bolton, 2007 lateral
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 lateral
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 dorsal
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 dorsal
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 label
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 label
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 frontal
Technomyrmex tatius Bolton, 2007 frontal
Courtesy of Prof. Seiki Yamane