Odontomachus infandus Smith, 1858 lateral
Odontomachus infandus Smith, 1858 lateral
Odontomachus infandus Smith, 1858 dorsal
Odontomachus infandus Smith, 1858 dorsal
Odontomachus infandus Smith, 1858 label
Odontomachus infandus Smith, 1858 label
Odontomachus infandus Smith, 1858 frontal
Odontomachus infandus Smith, 1858 frontal
Courtesy of Martin Pfeiffer & NHMW