Pheidologeton silenus Smith, 1858 lateral
Pheidologeton silenus Smith, 1858 lateral
Pheidologeton silenus Smith, 1858 dorsal
Pheidologeton silenus Smith, 1858 dorsal
Pheidologeton silenus Smith, 1858 label
Pheidologeton silenus Smith, 1858 label
Pheidologeton silenus Smith, 1858 frontal
Pheidologeton silenus Smith, 1858 frontal
Courtesy of ZSBUW