Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 lateral
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 lateral
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 dorsal
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 dorsal
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 label
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 label
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 frontal
Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798 frontal
Courtesy of ZSBUW