Technomyrmex horni Forel, 1912 lateral
Technomyrmex horni Forel, 1912 lateral
Technomyrmex horni Forel, 1912 dorsal
Technomyrmex horni Forel, 1912 dorsal
Technomyrmex horni Forel, 1912 label
Technomyrmex horni Forel, 1912 label
Technomyrmex horni Forel, 1912 frontal
Technomyrmex horni Forel, 1912 frontal
Courtesy of Prof. Seiki Yamane