Tetramorium smithi Mayr, 1879 lateral
Tetramorium smithi Mayr, 1879 lateral
Tetramorium smithi Mayr, 1879 dorsal
Tetramorium smithi Mayr, 1879 dorsal
Tetramorium smithi Mayr, 1879 label
Tetramorium smithi Mayr, 1879 label
Tetramorium smithi Mayr, 1879 frontal
Tetramorium smithi Mayr, 1879 frontal
Courtesy of Martin Pfeiffer & NHMW