Myrmica sp-1  lateral
Myrmica sp-1 lateral
Myrmica sp-1  dorsal
Myrmica sp-1 dorsal
Myrmica sp-1  label
Myrmica sp-1 label
Myrmica sp-1  frontal
Myrmica sp-1 frontal
Courtesy of ABNC