Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong, 2010 lateral
Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong,
2010 lateral

Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong, 2010 dorsal
Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong,
2010 dorsal

Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong, 2010 label
Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong, 2010 label
Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong, 2010 frontal
Tetramorium polymorphum Yamane et Jaitrong, Jahr frontal
Courtesy of Seiki Yamane