Odontoponera denticulata Latreille, (Smith, 1858)
Odontoponera denticulata (Smith, 1858) lateral
dorsal
Odontoponera denticulata (Smith, 1858) dorsal
 Odontoponera denticulata (Smith, 1858)
Odontoponera denticulata (Smith, 1858) label
Odontoponera denticulata (Smith, 1858)
Odontoponera denticulata (Smith, 1858) frontal
Courtesy of Seiki Yamane