Myrmica serica Wheeler, 1928 lateral
Myrmica serica Wheeler, 1928 lateral
Myrmica serica Wheeler, 1928 dorsal
Myrmica serica Wheeler, 1928 dorsal
Myrmica serica Wheeler, 1928 label
Myrmica serica Wheeler, 1928 label
Myrmica serica Wheeler, 1928 frontal
Myrmica serica Wheeler, 1928 frontal
Courtesy of Seiki Yamane