Platythyrea punctata (Smith, 1858)
Platythyrea punctata (Smith, 1858) lateral
  Platythyrea punctata (Smith, 1858) lateral
dorsal
Platythyrea punctata (Smith, 1858) dorsal
Platythyrea punctata (Smith, 1858)
Platythyrea punctata (Smith, 1858) label
Platythyrea
Platythyrea punctata (Smith, 1858) frontal
Courtesy of ABNC