Tapinoma erraticum  Foerster, 1850
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) lateral
Tapinoma erraticum  Forel, 1886
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) dorsal
Tapinoma erraticum  Foerster, 1850
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) label
Tapinoma
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) frontal
Courtesy of Seiki Yamane